Ажлын алба
Ажлын албаны чиг үүрэг
 • Сангийн хүрээнд зохион байгуулах үйл ажиллагааны санхүүжилт бий болгох.
 • Төсөл, хөтөлбөр боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх
 • Цахим хуудасны тогтвортой ажиллагааг хангах
 • Сангийн хүрээнд зохион байгуулах бүхий л үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах.
 
Судалгааны баг
 • HPV вакцин болон Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийн бүртгэл мэдээллийг бий болгох
 • Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний загвар тасаг, палат нээхэд шаардагдах техник, тоног төхөөрөмж болон үйлчлүүлэгчдэд шаардагдах хувийн хэрэгслийн жагсаалтыг судлан боловсруулах
 • Хавдрын оношлогоо, эмчилгээний чиглэлээр салбарын ажилтнуудын сургалтын хэрэгцээг судлах, судалгааны ажлын удирдамж боловсруулах
 • Web-н “Танд хэрэгтэй мэдээ, мэдээлэл”-ийг шинэчлэн баяжуулах тогтвортой байдлыг хангах, материалыг боловсруулан ажлын албанд өгч байх.
 
Сургалтын баг
 • Өсвөр насны охид, тэдний ээж нарт зориулан Умайн хүзүүний хавдраас урьдчилан сэргийлэх талаарх сургалтыг зохион байгуулах оролцогч талуудын судалгаа хийх
 • Умайн хүзүүний хавдраас урьдчилан сэргийлэх болон хөнгөвчлөх эмчилгээний талаар олон нийтэд чиглэсэн гарын авлага судалгааны материал боловсруулах
 • Радио, ТV-ээр тогтмол явуулах сургалтын хөтөлбөр боловсруулах
 • “Хөнгөвчлөх эмчилгээ”, “Ирээдүйн ээжийн эрүүл мэндийн баталгаа” хэсгийн мэдээллийг тус тус шинэчлэн боловсруулж ажлын хүлээлгэн өгөх.
 
Хэвлэл, мэдээлэл, сурталчилгааны баг
 • PR стратеги, төлөвлөгөө боловсруулах
 • Хамтран ажиллах хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын судалгаа явуулж, гэрээ байгуулах санал боловсруулах
 • Хэвлэл, мэдээллээр гаргах мэдээ мэдээллийн төслийг боловсруулж, ажлын албатай зөвшилцсөний дагуу нийтлэх, сурталчилах
 • Цахим хуудасны “Цаг үеийн мэдээ”-г шинэчлэн баяжуулах материалыг боловсруулан ажлын албаны нарийн бичгийн даргад тогтмол өгч байх.
 
Гадаад харилцааны баг
 • Сангийн үйл ажиллагааны хүрээнд гадаадын ижил төстэй байгууллагатай хамтран ажиллах талаар гэрээ хэлэлцээрийн төслийг боловсруулах
 • Гадаад арга хэмжээг зохион байгуулах болон олон улсын хэмжээний үйл ажиллагааг зохион байгуулах тохиолдолд ёслолын арга хэмжээг хариуцах
 • Төсөл, хөтөлбөрийг орчуулах
 • Цахим хуудасны орчуулгыг бүрэн хариуцах
 
Үйл ажиллагаанд хамтран оролцогч талууд